Miljøtiltag

Med udgangspunkt i tegnestuens erfaringer fra tidligere udførte gårdhaver samt vores ambitioner om at fortsætte med at udvikle en stærk miljøprofil tager vi altid udgangspunkt i Københavns Kommunes retningslinjer i ’Miljø i byggeri og anlæg 2010’ (MBA 2010) og arbejde efter disse løsningsmodeller og krav for at opnå et så bæredygtigt friarealer så muligt. Vores udgangspunkt er først og fremmest, at vi ikke ønsker miljøet inddraget som additions-planlægning og spektakulære løsninger med stor symbolværdi og ringe effekt. Vi ønsker bæredygtige løsninger med arkitektonisk bearbejdning.

I det følgende gennemgår vi emnerne i MBA 2010 i relation til den fremtidige planlægningen af gårdanlægget.

 

Lavenergi samt energiproduktion på stedet

Energiforbruget i gårdanlæggene er som regel begrænset til belysning, som vi sammen med beboerne søger at reducere mest muligt, så der er så få og så energibesparende armaturer som muligt. Det planlægningsmæssige udgangspunkt er, at gården ikke skal belyses mere end højst nødvendigt; først og fremmest skal det ske det ved affaldsstationer, cykelparkering og langs de primære gangarealer. Vi ønsker ikke at skabe falsk tryghed med overdreven lyssætning.

Vi vil på baggrund af dette udarbejde et fælles energikoncept for hele friarealet, hvor vi bla. introducerer nye typer af lavenergiarmaturer. Konceptet udvikles sammen med udvalgte firmaer, der har vist interesse for sagen. Vi vil også forsøge at arbejde med armaturer med indbyggede solceller og batterilager, som nu er ved at være konkurrencedygtige på markedet. Samtidigt er vi ved at udvikle et armatur til mindre anlæg med indbygget vindmølle, formentlig af darrieux-typen.

 

CO2- udledning fra typiske materialer

Vi er i øjeblikket ved at samle informationer, der kan belyse CO2-udledningen ved produktion af de hyppigst anvendte materialer i gårdrum. Det bruges i debatten med gårdgrupperne om gårdens CO2-udledning og om de store forskelle, der er mellem belægningstyper som beton, klinker, granit og grus.

Vi undgår også at bruge belægningsmaterialer med kort levetid, og vi opfører ofte holdbare skure i stål eller i træsorter som kernetræ af eg, lærk, robinie eller FCS-certificeret hårdttræ, der ikke kræver særlig beskyttelse og som holder længere end de blødere træsorter.

 

Beplantning

Endelig arbejder vi med beplantningstyper, der giver øgede miljøfordele, f.eks. stedsegrønne, særligt luftrensende og særligt robuste planter. Vi ønsker så stort og så effektivt plantedække i gården som muligt.

 

Bevaring og beskyttelse af eksisterende beplantning 

Ved projektets opstart registreres alle træer og større beplantninger og vurderes efter alder, udseende, standard, beskæring samt miljømæssig og arkitektonisk betydning for gårdanlægget. Målet er at få et entydigt grundlag for bevaring, pleje og nyplantning. Vi ønsker som udgangspunkt at bevare træer og større beplantninger, men ikke for enhver pris.

Mange træer kan være ødelagte af forkert beskæring eller er opvokset i skellet mellem mure og hegn, så de har ødelagte kroner og ustabile rødder. Disse træer vil aldrig blive smukke igen, hvilket vi orienterer beboerne om på det indledende møde.

Træer og plantemiljøer der skal bevares i det nye anlæg, beskyttes omkring rodzonen med hegn, eller som minimum beskyttes træets stamme og synlige rødder. I drift- og vedligeholdelsesplan foreskriver vi den korrekte beskæring af både eksisterende og nye træer og buske.

 

Genbrug af materialer

Ved projektets start registreres de materialer som er mulige at genanvende i den nye gårdhave, såsom skure, pavillioner, cykelstativer ect. Den eksisterende asfalt og beton på friarealerne køres til genbrug eller knuses på stedet som bitu-stabil til genanvendelse. Grus fra tidligere bærelag (som regel løse singels) genindbygges som en del af bundsikringslaget.

 

Bortkørsel af forurenet jord

En af de helt store miljøfaktorer i et gårdanlæg er bortkørslen af forurenet jord. Vi forsøger at begrænse bortkørslen ved at sortere jorden, så klasse 1 jord kan forblive på stedet og genanvendes, evt. som 50 cm ren jord over klasse 2 og 3 jord.